"Lasergram"


Like, LOL OMG WTF ROFL.

Like Instagram? Love laser beams? Good.
                                                                                ...good.

Enjoy Metrix's trendy new service. Memorialize your girlfriend! Impress your dog!
Lasergrams? Lasergrams.
one/$15   two/$20